CFD rapportages

In overleg met de opdrachtgever en/of de brandweer kan vooraf een CFD-berekening uitgevoerd worden. Inzichten met betrekking tot luchtstroming, CO-controle en rook/warmtebeheersing zijn te verkrijgen met een CFD (Computational Fluid Dynamics)-simulatie.

Voor het uitvoeren van deze simulatie wordt een 3-dimensionaal model van de parkeergarage opgezet. Vervolgens worden de technische installaties en de regelstrategieën met behulp van wiskundige formules in het model verwerkt. De toegangen tot de parkeergarage worden naar de werkelijkheid als openingen of gesloten vlakken gemodelleerd. Nadat het model is uitgerust met de bijbehorende fysische parameters, wordt de simulatie gestart.

Dergelijke simulaties kunnen worden ingezet ter ondersteuning van het ontwerpproces. Tevens ter controle op het ontwerp en kan gelijkwaardigheid aantonen. De simulatie lost, gebruikmakend van een eindige volume-methode, de stromings- en de energiebalansen per tijdstap op. De simulatieresultaten kunnen per tijdstap voor verschillende grootheden worden geanalyseerd. In een rapport worden de resultaten gepresenteerd. Deze zijn conform de analyse omschrijving gegeven in de concept praktijkrichtlijn, behorende bij de betreffende locatie. Door het uitvoeren van de simulatie kan in een vroeg stadium van het ontwerpproces het systeem worden getest. De weergave van de resultaten verhoogd de kwaliteit van de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. Waar nodig kan het systeem of het gebouwontwerp worden aangepast waardoor een verbeterde situatie wordt gecreëerd.

WAT IS CFD?

CFD staat voor Computational Fluid Dynamics en is de analyse van systemen met vloeistofstromen, warmteoverdracht en bijbehorende verschijnselen met behulp van computermodellen. Het maakt de voorspelling en analyse mogelijk van vloeistofstromen door een vooraf gedefinieerde geometrie voordat deze daadwerkelijk wordt gebouwd. In een CFD-simulatie is de geometrie verdeeld in verschillende kleinere regelvolumes of cellen, het rekenrooster/maas. Binnen dit raster worden numerieke technieken gebruikt om de leidende vergelijkingen op te lossen, die de aspecten van de vloeistofstromen defi niëren. Een breed scala van randvoorwaarden kan worden toegepast op de modelparameters, wanden, inlaten, uitlaten of openingen defi niëren.

WAAROM CFD?

Het gedrag van vloeistofstromen is vaak moeilijk te voorspellen. Er zijn talloze parameters die een flow kunnen beïnvloeden, die allemaal in aanmerking moeten worden genomen. Dit maakt het moeilijk of zelfs onmogelijk om complexe vloeistofstromen handmatig te berekenen of met behulp van een eenvoudige spreadsheet. Een CFD-simulatie is een hulpmiddel om deze vloeistofstromen met redelijke nauwkeurigheid en binnen een redelijk tijdsbestek te voorspellen.

Een parkeergarage is een goed voorbeeld van een geometrie waarin complexe vloeistofstromen voorkomen. De hoofdstroom door de parkeergarage wordt beïnvloed door muren, kolommen, balken, stuwkrachtventilatoren en onverwachte gebeurtenissen zoals branden. CFD-simulaties kunnen inzicht verschaffen in stroompatronen die erg moeilijk vooraf nauwkeurig kunnen worden voorspeld. Het is een krachtig hulpmiddel om klanten en (lokale) autoriteiten te overtuigen van de effectiviteit van een parkeergarage ventilatie systeemontwerp door factoren aan te tonen zoals de resulterende luchtstroompatronen, temperaturen, zichtbaarheid etc. Het kan ook door brandweerlieden worden gebruikt om de situaties die ze kunnen verwachten bij het bestrijden van brand in een parkeergarage. Naast het simuleren van volledige parkeergarages met complete ventilatiesystemen, kan een CFD-simulatie ook worden gebruikt voor het analyseren van afzonderlijke componenten, zoals complexe ventilatieschachten of stroming in (stuw) ventilatoren.

Voorbeeld van de luchtstroming door een complexe toevoerstructuur.

Voorbeeld van luchtstroming door een complexe ventilatieschacht.

Voorbeeld van een CFD berekening voor een rookbeheersings ventilatiesysteem.

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC PS? Neem vrijblijvend contact met ons op!